صنعت کار » اجبار اینماد

مدیر خانه نوآوری با بیان اینکه اجبار اینماد یک مانع جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می رود، گفت: برای رسیدن به یک اقتصاد پویا، باید تعداد مجوزها را کمتر کنیم نه اینکه افزایش دهیم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك