صنعت کار » اجرای طرح گذر معدن

رییس خانه معدن ایران:
رییس خانه معدن ایران گفت: امروز واقعیتی که پیش روی جوامع مختلف وجود دارد، این است که فعالیت معدنی نباید باعث اختلال در محیط زیست انسانی، جانوری و منابع طبیعی شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك