صنعت کار » اجرای معافیت خودروسازان از اسقاط خودرو

بررسی علت معافیت خودروسازان ازیک تکلیف؛
خودروسازان داخلی در حالی هنوز از اسقاط خودروهای تولیدی شان معاف هستند که واردات خودرو به کشور ممنوع، اما بار اسقاط خودرو به دوش واردکنندگان است. حال این پرسش مطرح است که خودروسازان تا چه زمانی باید به یکه تازی در تولید بدون اسقاط ادامه دهند و واردکنندگان جور آن ها را بکشند؟ ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك