صنعت کار » احداث مدرسه توسط بیمه پارسیان

پس از ساخت چندین مدرسه در مناطق محروم کرمانشاه و خوزستان
مراحل احداث یک مدرسه روستایی دیگر توسط بیمه پارسیان در یکی از روستاهای محروم شهرستان بشاگرد استان هرمزگان آغاز شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك