صنعت کار » احداث مدرسه توسط بیمه پارسیان

پس از ساخت چندین مدرسه در مناطق محروم کرمانشاه و خوزستان
مراحل احداث یک مدرسه روستایی دیگر توسط بیمه پارسیان در یکی از روستاهای محروم شهرستان بشاگرد استان هرمزگان آغاز شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات