صنعت کار » احداث 48 جایگاه سوخت کوچک

معاون شهردار تهران اعلام کرد:
احداث ۴۸ جایگاه سوخت کوچک مقیاس مایع، معروف به «جایگاه سوخت سبز» منطبق با معیارهای زیست محیطی در 14منطقه شهرتهران باهدف کاهش آ لودگی هوا و ترافیک ناشی از معطلی شهروندان در طول صف جایگاه ها انجام شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات