صنعت کار » احسان عزیزی

یادداشتی از احسان عزیزی؛ مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد
احسان عزیزی؛ مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد در یادداشتی با اشاره به جهش تولید نوشت: ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات