صنعت کار » احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی :
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی از تشکیل کارگروه حمایت از پتروشیمی‌ها بعد از ماه رمضان خبر داد و گفت: ارز 4200 تومانی برای پتروشیمی ها تبعاتی دارد که دولت باید آن را رفع کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات