صنعت کار » احیای زمین های بایر

"صنعت کار"گزارش می دهد؛
تغییرات اقلیمی در جهان مدت هاست کشورهای منطقه را دچار چالش های مختلف کرده است و بی آبی و کمبود نزولات جوی زمین های کشاورزی را به سوی بایر شدن پیش می برد اما استفاده از فناوری های جدید در حوزه کشت و سود جستن از دانش نانو زیست این امکان را ایجاد کرده است که اراضی رو به موت کشاورزی مجددا احیا شده و این ساز وکار تا 30 درصد به افزایش تولید محصولات بیانجامد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك