صنعت کار » احیای کارخانه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خبر داد :
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت : در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید در امسال که به نام جهش تولید نام گذاری شده است، اقدامات موثری در خصوص کمک به واحد های تولیدی و رفع موانع تولیدی آنها در حال انجام است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات