صنعت کار » احیا سرمایه

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ضمن توضیح روش‌های مختلف تامین مالی تولید از اجرای روش‌های نوین در کنار روش‌های سنتی در کشور خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا با کمک روش‌های مالی نوین سهم تامین مالی از طریق بانک‌ها از ۹۲ درصد به ۸۰ درصد کاهش دهیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات