صنعت کار » اختراعات

یادداشت/
به قراردادی که به موجب آن امتیاز و اجازه استفاده از مالکیت های فکری به شخص یا اشخاص دیگری واگذار می شود اما انتقال مالکیتی روی نمی دهد، قرارداد لیسانس گفته می شود. در قراردادهای لیسانس، حق استفاده از علائم تجاری خاص، نام¬ها و برندها از سوی امتیاز دهنده به امتیاز گیرنده داده می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات