صنعت کار » اختصاص اعتبار

مدیر مجتمع مس سرچشمه گفت: می توانیم با وجود ظرفیت های کشور نسبت به تامین قطعات به مبلغ پنج هزار میلیارد تومان در شرکت مس اقدام‌کنیم که این امر با فعال‌سازی قطعه‌سازان و صنایع خرد در جهش تولید و اشتغال استان کرمان موثر است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك