صنعت کار » اخراج نیرو

شرکت بزرگ نفت چورون قصد دارد ۲۵ درصد از نیروی کار خود را در نیجریه با هدف کاهش هزینه‌ها اخراج کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات