صنعت کار » اخلال در شبکه برق

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو:
افزایش دما در روزهای اخیر موجب شد مصرف برق بطور چشمگیری افزایش یابد اما مدیریت اضطراری به گونه ای اعمال شد که این موضوع عملکرد شبکه برق کشور را دچار اختلال نسازد و بر همین مبنا خاموشی های پیش آمده بر اساس یک زمانبندی ازقبل تعیین شده نبوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك