صنعت کار » اخوت کارگری و کارفرمایی

جلسه اخوت کارگری و کارفرمایی در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار گردید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات