صنعت کار » اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان

توضيحات مديركل بنادر هرمزگان در خصوص محموله موسوم به گازوييل قاچاق؛
در پي انتشار خبري مبني بر "كشف سه ميليون ليتر سوخت قاچاق در مخازن اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان"، مديركل بنادر اين استان به ارايه توضيحاتي در راستاي شفاف سازي جزييات اين خبر پرداخت. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك