صنعت کار » ادامه خرید نفت ایران از سوی چین

آمار اداره کل گمرک چین نشان داد؛
واردات نفت خام چین از ایران در ماه میلادی گذشته به رکورد ۸۷۴ هزار بشکه در روز صعود کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات