صنعت کار » ارائه خدمات

برخی از شرکت های واردکننده خودرو ممنوعیت واردات خودرو و شرایط تحریم ها را بهانه کرده اند و از ارائه خدمات پس از فروش در زمان گارانتی محصولات سر باز می زنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات