صنعت کار » اراضي مشروب از سد گتوند

سرپرست شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران منقدان را به رفع ابهام دعوت کرد؛
ميزان شوري آب رها شده از سد گتوند طي تيرماه سالجاري در حد استانداردهاي تكليف شده بوده، حال آنكه میزان شوری آب «رودخانه دز» از پاي سد دز تا هنگام ورود به كارون به بيش از 3 هزار واحد افزايش مي يابد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك