صنعت کار » ارتباط با دانشگاه ها

معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر عنوان کرد؛
شرکت‌های بزرگ معدنی در تمام جهان، در برنامه یک دهه آینده یعنی تا سال ۲۰۳۰، باید بتوانند ضمن ارتقای تکنولوژی موجود، سیاست جذب سرمایه انسانی جدید را مطابق با آن تکنولوژی تبیین کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات