صنعت کار » ارتقاء تجهیزات اینترنت پرسرعت (ADSL)

روز چهارشنبه 20 تیرماه رخ می دهد؛
به منظور برگردان و ارتقاء تجهیزات، اینترنت پرسرعت (ADSL) در منطقه 5 مخابراتی دچار اختلال می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات