صنعت کار » ارتقای فرهنگ ترافیکی

فرمانده نیروی انتظامی بر ضرورت مشخص کردن سهم همه دستگاه‌ها در حوادث ترافیکی و ارتقای فرهنگ ترافیک تاکید کرد و گفت: خودروها باید از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك