صنعت کار » ارتقای کیفی

انجمن مدیریت کیفیت ایران با تدوین یک طرح سه ساله به دنبال اجرای طرح مدل کلان توسعه مدیریت کیفیت در صنعت قطعه است تا با شناسایی گلوگاه های کیفی نسبت به شناسایی چالش های کیفیت در خطوط تولید قطعه سازان اقدام کند که این امر منوط به موافقت مدیران دولتی است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك