صنعت کار » ارتقای کیفیت و تولید

حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو می تواند سرعت ارتقای کیفیت و تولید در این صنعت را افزایش داده و به تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش کمک کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك