صنعت کار » ارتقا جایگاه بانوان

سلیمانی در دیدار با بانوان مجموعه بزرگ صدر تامین:
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین گفت: راه اندازی بانک اطلاعات بانوان در سطح هلدینگ و شرکت های تابعه و وابسته در دستور کار قرار گیرد و مدیران عامل بیش از هر زمان از توان بانوان جهت پیشبرد اهداف و در راستای سیاست های دولت و وزارت کار بهره گیرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك