صنعت کار » اردشيرسعد محمدى

به گزارش «صنعت كار»:
اردشيرسعد محمدى مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران در اولين كنفرانس آنلاين مس اظهار كرد: نبايد در توسعه صنعت مس و ميزان سرمايه گذارى در اين صنعت از دنيا عقب بمانيم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك