صنعت کار » ارزآوری با پرورش آبزیان

ایران با داشتن شرایط مناسبی چون دارا بودن مناطق آزاد مرزی و استان‌هایی با پتانسیل‌های‌ مناسب می‌تواند گام‌های مهمی در این صنعت بردارد به عنوان مثال در ارتباط با پتانسیل‌های کشور در زمینه‌های آبزی‌پروری استان آذربایجان‌غربی که دارای منطقه آزاد نیز است یکی از مناطق مستعد اقدامات آبزی‌پروری به حساب می‌آید این استان نزدیک به 17 هزارتن تولیدات دریایی دارد که این آمار در مقایسه با استان‌های غیرساحلی یک رتبه بسیار خوب است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك