صنعت کار » ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد؛
توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی با توجه به تولید محصولات نهایی درسال حمایت از کالای ایرانی ضروری است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات