صنعت کار » ارزش مالی

«صنعت کار» از رتبه بندی شرکت های معدنی جهان گزارش می دهد:
Brand Finance رده بندی سالانه خود را از برندهای معدن در جهان منتشر کرده است که ارزش نزولی اما درجاتی از خوش بینی را نشان می دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات