صنعت کار » ارزش پول ملی

رییس کل بانک مرکزی گفت: من یک بار گفتم بازهم می‌گویم که رییس کل بانک مرکزی اولین کسی است که طرفدار ارزش پول ملی است. حیثیت و اعتبار رییس بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است نه اینکه نگذارد پایین بیاید. ادامه
از سال گذشته و آغاز روند افزایشی قیمت خودرو، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از دلایل این روند عنوان شده این در حالیست که تفاوت قیمت کارخانه و بازار هم اکنون به اندازه ای افزایش یافته که منطق قیمت گذاری دستوری را زیر سوال برده و اما در عین حال ضرورت ورود نهادهای نظارتی را افزایش داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات