صنعت کار » ارزپاشی

رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، نحوه مدیریت بازار ارز از سوی دولت اهمیت بسیار زیادی در آینده اقتصادی کشور دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات