صنعت کار » ارز بری

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس گفت: این مجموعه با اعتماد بر دانش و تخصص همکاران در واحد بهره‌برداری، اقدام به ساخت و تعمیر و بهسازی قطعات کرد تا منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس در حوزه های مختلف ضمن کاهش ارزبری، به خودکفایی برسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات