صنعت کار » ارز زائران حج

بانک مرکزی نرخ ارز برای حجاج را ۱۲ هزار و ۷۹۰ تومان تعیین کرده و زائران از امروز می‌توانند نسبت به دریافت این ارز اقدام کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات