صنعت کار » ارز مصوب

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از این پس نرخ پروازهای بین المللی بر اساس نرخ مصوب ارز بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات