صنعت کار » ارز پاشی

رفع تحریم ها و بازگشت ارزهای بلوکه شده به کشور می تواند بخشی از نیاز صنعت خودرو را تامین کند، اما این اتفاق نیازمند تصمیم کارشناسی دولت در محاسبه نرخ ارز و تخصیص آن به خودروسازان است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك