صنعت کار » ازدحام در جایگاه های بنزین

با توزیع بی وقفه بنزین؛
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری اظهار کرد: ازدحام موجود در برخی جایگاه ها ،مربوط به تعطیلات تابستانی و افزایش سفر های برون شهری است و توزیع بنزین در جایگاه های عرضه سوخت به روال عادی ادامه دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك