صنعت کار » اساسنامه سازمان حمایت

رئیس انجمن مدیریت کیفیت خبر داد:
رئیس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه قانون حمایت از مصرف کننده در کشور اجرا نمی‌شود، گفت: اساسنامه سازمان حمایت در حال تغییر است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك