صنعت کار » استاندارتهران

با حضور رییس بنیاد مستضعفان؛
کلنگ احداث ساختمان پلاسکو با حضور محمد سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان به زمین خورد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات