صنعت کار » استانداردهای ملی مدیریت یکپارچگی دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت و گاز

معاون وزیر نفت:
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با تاکید بر این که قرار است نظام‌نامه استانداردهای ملی مدیریت یکپارچگی دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت و گاز در بخش ساحل و فراساحل تدوین شود، گفت:مقولات پایداری در تولید وقابلیت اطمینان و دسترسی پذیری تجهیزات نفتی موضوعی است که در رقابت های جهانی می تواند برای ما بسیار تعیین کننده باشد و بر این اساس توجه ویژه به یکپارچه سازی در این دارایی ها هم اکنون یکی از رویکردهای بسیار مهم وزارت نفت است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات