صنعت کار » استانداردهای ملی مدیریت یکپارچگی دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت و گاز

معاون وزیر نفت:
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با تاکید بر این که قرار است نظام‌نامه استانداردهای ملی مدیریت یکپارچگی دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت و گاز در بخش ساحل و فراساحل تدوین شود، گفت:مقولات پایداری در تولید وقابلیت اطمینان و دسترسی پذیری تجهیزات نفتی موضوعی است که در رقابت های جهانی می تواند برای ما بسیار تعیین کننده باشد و بر این اساس توجه ویژه به یکپارچه سازی در این دارایی ها هم اکنون یکی از رویکردهای بسیار مهم وزارت نفت است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك