صنعت کار » استاندارد خودروها

سالانه تعداد بسیاری در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند، اما شاید ایمنی جاده ها و استاندارد خودروها سهم کمتری در مقابل خطای انسانی داشته باشند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات