صنعت کار » استاندارد سنجی

روز گذشته توئیتی به نقل از رییس انجمن قطعه سازان منتشر شد مبنی برآنکه دیگر امکان تست و استاندارد سنجی کیفیت خودرو مانند سابق به علت کمبود قطعات استاندارد سنجی به دلیل تحریم، وجود ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك