صنعت کار » استاندارد های جاده ای

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه نظارت سازمان بر استانداردهای جاده‌ای مستقیم نیست، گفت: طبق قانون جدید، سازمان می‌تواند استانداردهای جاده‌ای را تدوین و در اختیار وزارت راه قرار دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك