صنعت کار » استاندار مرکزی

استاندار مرکزی گفت: ۲ هزار میلیارد ریال از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تحقق قرارداد هپکو به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که این مهم حاصل پیگیری از سال گذشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات