صنعت کار » استان اصفهان

مدیرکل زمین‌شناسی مرکز اصفهان:
مدیرکل زمین‌شناسی مرکز اصفهان با بیان این‌که رشد فزآینده توسعه و در پی آن نیازهای روز افزون بشر به منابع طبیعی از جمله منابع آب باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به خصوص در مناطق خشک ونیمه‌خشک شده، گفت: این ناپایداری‌ها همراه با نوسانات اقلیمی مشتمل برکاهش بارش‌ها و افزایش دما تشدید شده و آنچه شدت آسیب‌پذیری این تغییرات را دوچندان کرده عدم آمادگی، برنامه‌ریزی و مدیریت جامع در مواجه با آن است. ادامه
به گزارش «صنعت کار»:
هیات موسس کنسرسیوم صادرات سنگ تزئینی استان اصفهان به منظور تدوین فرآیند تسهیل صادرات اننتخاب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك