صنعت کار » استان کرمانشاه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اعلام کرد:
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از فعالسازی ۱۳ معدن غیرفعال از ابتدای سال تاکنون خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات