صنعت کار » استخراج از دریا

«صنعت كار»، بررسى مى كند:
از آنجا که تقاضا برای فلزات مورد نياز باتری سریعتر از تأمین برق رشد می کند ، بستر دریا می تواند مرز جدیدی براى تامين مواد اوليه باشد.با استخراج در اعماق دریا به طور بالقوه تعداد زیادی از مواد معدنی كه بهره برداری نشده است برای انتقال سبز ضروری مى شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك