صنعت کار » استخراج مکانیزه

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی در معادن با تغییر ساختار استخراج از سنتی به روش‌های نوین و مکانیزه ضروری است ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات