صنعت کار » استعفا

عزیزاله عصاری مدیرعامل «ومعادن» نامه استعفای خود را به هیأت مدیره این شرکت تقدیم کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات