صنعت کار » استعفای شریعتمداری

نماینده تهران گفت: استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی رئیس جمهور شایعه است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات