صنعت کار » استمرار هوای گرم

توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام شد؛
برنامه روزانه قطع برق تهران برای بیستم مردادماه منتشر و محل قطعی‌های برق به‌ صورت جدول مشخص شده تا شهروندان تهرانی با بتوانند از قطعی یا عدم‌ قطعی برق در محل زندگی خود مطلع شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات